วิธีเขียน และตัวอย่าง คํานํารายงาน ตัวอย่างคํานํา วิธีเขียนคํานํา

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง ทริปเด็ด วิธีเขียน และตัวอย่าง คํานํารายงาน ตัวอย่างคํานํา วิธีเขียนคํานํา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้

คํานํารายงาน

ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน เป็นหน้าสำคัญที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของหนังสือ การเขียนคํานํารายงานที่ถูกวิธี ขอตัวอย่างการเขียนคำนำรายงานด้วยค่ะ เขียนอย่างไร ตัวอย่างคํานํา รายงานภาษาอังกฤษ (ที่เขียนเป็นภาษาไทย) รายงานฉบับนี้ วันนี้มีเรื่องคํานํารายงานตอนทำรายงานมาฝากกันค่ะ หลายคนๆคงมีปัญหาว่าจะมีวิธีการเขียนคํานํายังไง คิดไม่ออก. วันนี้เรามีคำแนะนำมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ ลองดูน่ะค่ะ คํานํา. รายงานนีจัดทําขึนเพือรายงาน ผลการดําเนินงานตามโครงการทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ. ให้ดําเนินการใน งบประมาณปี ข้อสรุปของการดําเนินงานในรายงานนี

คํานํารายงาน

คํานํารายงาน คืออะไร ก่อนอื่น น้องๆต้องทราบก่อนนะครับว่า คำคืออะไร คำนำ คือคำพูดให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องที่เราจะเล่าหรือเขียน ให้เขาฟังหรืออ่าน เช่นพูดกับเพื่อนว่า ‘เมื่อวานฝนตกหนักเหลือเกิน ไปไหนไม่ได้ ฉันเลยอยู่กับบ้านสองคนกับพี่ชาย เขาสอนให้เล่นหมากรุก สนุกดีจังไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเล่นหมากรุกนั้นมีกลยุทธมากมายถึงขนาดนั้น’ ประโยคขี้นต้น ที่พูดว่าฝนตกไปไหนไม่ได้ จะเรียกว่าเป็นคำนำก็ได้ ให้คนฟังรู้ว่า ทำไมพี่ชายถึงสอนหมากรุกให้
การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องทำอย่างไร
การเขียนคำนำรายงานที่ดีต้องให้กระชับและได้ใจความครับ บอกถึงที่มาที่ไป เนื้อหาและความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ความยาวอย่าให้เกิน 1 หน้ากระดาษ
สิ่งที่ต้องเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ
1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
3. อย่าขึ้น คำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
ตัวอย่างคำนำ
คำนำ
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท ๕๐๔ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องลิลิตะเลงพ่าย  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จากตำราพิชัยสงคราม การจัดทัพ การตั้งทัพ การเคลื่อนทัพ กลศึกต่าง ๆ โหราศาสตร์ในการทำสงคราม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้จัดทำได้เลือก หัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษ ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.พิทักษ์ อาจริยวัฒนกุล ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
นายแจ่มจัง  ดังดีดังเด่น
ตัวอย่างคำนำ 
คำนำ
ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สำหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่าคนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง
สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จะทำให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ภาิษิตที่ว่า  Time and tide wait for no man สายน้ำไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร
น.ส.แจ่มจัง น่ารักมากมาย
ตัวอย่างคำนำ
คำนำ
จากการวิเคราะห์ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่4/2 มีนักเรียนที่มีพัฒนาด้านการเขียนเรียงความต่ำ ดังนั้นในปี
การศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและใช้กิจกรรมฝึกทักษะแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาโดยมุ่งหวังว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น
ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มวิชาภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป
ผู้วิจัย
(นางเขมิกา ภิรมย์ไกรภักดิ์)

คํานํารายงาน

คำนำเรื่อง ประเทศกัมพูชา

รายงาน Country Profile ประเทศกัมพูชาเป็นรายงานนำเสนอการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกัมพูชา สภาพทั่วไปของกัมพูชา สภาพทางเศรษฐกิจ, สภาพทางการเมือง, สภาพทางการค้า, การลงทุน, ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย-กัมพูชา และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ศักยภาพ และข้อเสนอแนะต่อการลงทุนในกัมพูชา เป็นต้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า ที่ทางคณะทำงานโครงการฯ กัมพูชาดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวม ข้อมูล นับแต่เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแก่ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาและเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักธุรกิจไทย/นักลงทุนไทยรวมทั้งบุคคลอื่นที่สนใจของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเริ่มจะเข้าไปดำเนินธุรกิจกับกัมพูชาทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาต่อไปคณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่าสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คํานํารายงาน

คำนำเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานนีจ” ัดทำขึน” เพ ือรายงาน ผลการดำเนินงานตามโครงการท ีได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการใน งบประมาณปี ข้อสรุปของการดำเนินงานในรายงานนี ” เป็นการใช้งบประมาณเพ ือพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สู่ครูมืออาชีพ สนองกลยุทธ์โรงเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้เป็ นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ท ีมีมาตรฐานสากล บัดนีก” ารดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิน” เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพ ือใช้ในการพิจารณาถึงความสำเร็จและอุปสรรค์ต่าง ๆ ของการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน ผู้รายงานหวังเป็นอย่างย ิงว่า ผลในรายงานปฏิบัติงานนีจ” ะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาท
ยั งยืนต่อไป
คํานํารายงาน

คํานํารายงาน
คํานํารายงาน
คํานํารายงาน
คํานํารายงาน
ตัวอย่างคํานํา  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างคํานํา  รายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตัวอย่างคํานํา รายงาน Country Profile ประเทศกัมพูชา
ตัวอย่างคํานํา รายงาน นาฏศิลปะสากล
ตัวอย่างคํานํา รายงานฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่างคํานํา ยาเสพติด
ตัวอย่างคํานํา รายงานสถานการณ์มลพิษ
ตัวอย่างคํานํา รายงานคุณ ภาพชีวิตของคนไทย
ตัวอย่างคํานํา รายงานเรื่องสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
ตัวอย่างคํานํา รายงานการประเมินตนเอง
คํานํารายงาน
คํานํารายงาน

หากต้องการทราบการอัพเดทของ ทริปเด็ด วิธีเขียน และตัวอย่าง คํานํารายงาน ตัวอย่างคํานํา วิธีเขียนคํานํา และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ ทริปเด็ด เรื่อง ทริปเด็ด วิธีเขียน และตัวอย่าง คํานํารายงาน ตัวอย่างคํานํา วิธีเขียนคํานํา